Cục trưởng

TS. Trần Bích Ngọc

ĐT: +84-24-39412971

Số phòng làm việc: 1001

Email: tbngoc@most.gov.vn

Phó Cục trưởng

TS. Trần Quang Tuấn

ĐT: +84-24-39412972

Số phòng làm việc: 1004

Email: tqtuan@most.gov.vn