SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỤC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

 

Sơ đồ bộ máy tổ chức

 

CÁC ĐƠN VỊ CÓ CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC:

 • Phòng Chính sách Năng lượng nguyên tử
 • Phòng Kế hoạch - Tài chính
 • Phòng Thông tin Năng lượng nguyên tử
 • Phòng Hợp tác quốc tế
 • Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ hạt nhân
 • Văn phòng
 •  

CÁC ĐƠN VỊ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP:

 • Trung tâm Thông tin và Tư vấn hạt nhân
 • Trung tâm Dịch vụ Công nghệ hạt nhân
Google translate
Liên kết
 • Bộ Khoa học và Công nghệ
  Bộ Khoa học và Công nghệ
Thư viện ảnh
Đối tác
Media
Thống kê truy cập