SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỤC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

 

Quyết định số 08/QĐ-NLNT ngày 20/3/2019 của Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng Cục Năng lượng nguyên tử 

/upload/470/fck/files/Dieu le VAN PHONG.pdf

 

Quyết định số 09/QĐ-NLNT ngày 20/3/2019 của Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Thông tin năng lượng nguyên tử 

/upload/470/fck/files/Dieu le PHONG THONG TIN.pdf

 

Quyết định số 10/QĐ-NLNT ngày 20/3/2019 của Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Chính sách năng lượng nguyên tử 

/upload/470/fck/files/Dieu le PHONG CHINH SACH.pdf

 

Quyết định số 11/QĐ-NLNT ngày 20/3/2019 của Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Hợp tác quốc tế

/upload/470/fck/files/Dieu le PHONG HOP TAC QUOC TE.pdf

 

Quyết định số 12/QĐ-NLNT ngày 20/3/2019 của Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ hạt nhân

/upload/470/fck/files/Dieu le PHONG QUAN LY KHOA HOC.pdf

 

Quyết định số 2238/QĐ-BKHCN ngày 06/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin và Tư vấn hạt nhân trực thuộc Cục Năng lượng nguyên tử

/upload/470/fck/files/Dieu le TRUNG TAM NICC.pdf