Cục Năng lượng nguyên tử là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện quản lý nhà nước đối với các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển năng lượng nguyên tử trên phạm vi cả nước và thực hiện các hoạt động sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý của Cục. Cục Năng lượng nguyên tử có chức năng, nhiệm vụ chủ yếu như sau:

      1. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, trình Bộ trưởng:

      a) Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm, cơ chế, chính sách, đề án, dự án đối với các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển năng lượng nguyên tử;

      b) Các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, định mức kinh tế - kỹ  thuật đối với các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, phát triển và dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

 

      2. Chủ trì hoặc tham gia tổ chức, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ  chế, chính sách, đề án, dự án và các văn bản quy định tại khoản 1 Điều 2 sau khi được cấp có  thẩm quyền phê duyệt hoặc ban hành;

 

      3. Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức thẩm định, giám định, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu các quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, công trình phục vụ phát triển tiềm lực và ứng dụng năng lượng nguyên tử trong các ngành kinh tế - kỹ thuật theo phân công của Bộ trưởng;

 

      4. Chủ trì thống kê, đánh giá và tổng hợp nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ, chuyên gia, quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động về quản lý tri thức hạt nhân.

 

      5. Chủ trì tổ chức đánh giá, đề xuất kế hoạch, giải pháp và phối hợp tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng quốc gia phục vụ phát triển điện hạt nhân.

 

      6. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ phát triển điện hạt nhân, phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các ngành kinh tế - kỹ thuật; Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân của Bộ Khoa học và Công nghệ. Tổ chức tuyên truyền và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi chức năng được giao.

 

      7. Tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong phát triển, ứng dung năng lượng nguyên tử; tham gia nghiên cứu, đề xuất việc ký kết, gia nhập, thực hiện các điều ước, thỏa thuận quốc tế trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

 

      8. Phối hợp quản lý nhà nước về phát triển, ứng dụng, xuất nhập khẩu công nghệ và thiết bị ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, công nghệ và thiết bị hạt nhân, công nghệ và thiết bị chế biến quặng phóng xạ, công nghệ nhiên vật liệu hạt nhân và chất thải phóng xạ. .

 

      9. Chủ trì xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển năng lượng nguyên tử; thống kê, đánh giá và dự báo phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các ngành kinh tế kỹ thuật.

 

      10. Tham gia việc quản lý, xây dung kế hoạch, tổ chức xét duyệt, theo dõi, đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học công nghệ trong lĩnh vực phát triển, ứng dung năng lượng nguyên tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

      11. Phối hợp tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an toàn, an ninh, thanh sát hạt nhân, ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân;

 

      12. Phối hợp kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền trong phạm vi chức năng được giao;

 

      13. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, dịch vụ kỹ thuật, xúc tiến đầu tư, chuyển giao công nghệ, thông tin, tuyên truyền, đào tạo và bồi dưỡng nhân lực phục vụ phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử;

 

      14. Hướng dẫn và tổ chức cấp, thu hồi đăng ký hoạt động, chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, bao gồm: tư vấn kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; đánh giá, định giá, giám định công nghệ bức xạ, công nghệ hạt nhân và các hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dung năng lượng nguyên tử khác theo phân công của Bộ trưởng và việc công nhận các chứng chỉ nói trên do nước ngoài cấp.

 

      15. Quản lý cán bộ, tài sản và tài lieu của Cục theo phân cấp của Bộ và quy định của pháp luật. ;

 

      16. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao.

 

      Chi tiết Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục NLNT xem tại đây:

      Quyết định về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cục NLNT.pdf

Google translate
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ
Thư viện ảnh
Đối tác
Media
Thống kê truy cập