Cục Năng lượng nguyên tử là tổ chức trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước đối với các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển năng lượng nguyên tử trên phạm vi cả nước và thực hiện các hoạt động sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý của Cục. Cục Năng lượng nguyên tử có chức năng, nhiệm vụ chủ yếu như sau:

     

      1. Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về nghiên cứu, ứng dụng và phát triển năng lượng nguyên tử. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, phát triển, hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhân viên bức xạ.

      2. Xây dựng, trình lãnh đạo cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, chương trình, đề án, dự án về nghiên cứu, ứng dụng và phát triển năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

     3. Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức thẩm định, giám định, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu các quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, công trình phục vụ phát triển tiềm lực và ứng dụng năng lượng nguyên tử trong các ngành kinh tế - kỹ thuật theo phân công của Bộ trưởng.

     4. Chủ trì thống kê, đánh giá và tổng hợp nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ, chuyên gia, quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động về quản lý tri thức hạt nhân.

     5. Hướng dẫn, chỉ đạo và phối hợp với các Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện quản lý nhà nước về ứng dụng năng lượng nguyên tử trong các ngành kinh tế - kỹ thuật.

     6. Chủ trì tổ chức đánh giá, đề xuất kế hoạch, giải pháp và phối hợp tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng hạt nhân quốc gia phục vụ phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử.

     7. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác thông tin, truyền thông phục vụ phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, phát hành các ấn phẩm, tài liệu, tổ chức tuyên truyền và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi chức năng được giao theo quy định của pháp luật.

     8. Tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế trong phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử; tham gia nghiên cứu, đề xuất việc ký kết, gia nhập, thực hiện các điều ước, thỏa thuận quốc tế trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

    9. Phối hợp quản lý nhà nước về phát triển, ứng dụng, xuất nhập khẩu công nghệ và thiết bị ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, công nghệ và thiết bị hạt nhân, công nghệ và thiết bị chế biến quặng phóng xạ, công nghệ nhiên vật liệu hạt nhân và chất thải phóng xạ.

    10. Chủ trì xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển năng lượng nguyên tử; thống kê, đánh giá và dự báo phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

     11. Tham gia việc quản lý, xây dựng kế hoạch, tổ chức xét duyệt, theo dõi, đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học công nghệ trong lĩnh vực phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý.

    12. Phối hợp tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an toàn, an ninh, thanh sát hạt nhân, ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân.

    13.  Phối hợp kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền trong phạm vi chức năng được giao.

     14. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ kỹ thuật, xúc tiến đầu tư, chuyển giao công nghệ, thương mại hóa sản phẩm, thông tin, đào tạo và bồi dưỡng nhân lực phục vụ phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử.

     15. Hướng dẫn và tổ chức cấp, thu hồi đăng ký hoạt động, chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, bao gồm: tư vấn kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; đánh giá, định giá, giám định công nghệ bức xạ, công nghệ hạt nhân và các hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử khác theo phân công của Bộ trưởng.

     16. Quản lý công chức, viên chức, tài chính, tài sản và tài liệu của Cục theo phân cấp của Bộ và quy định của pháp luật.

     17. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao.

      Toàn văn Quyết định 1106/QĐ-BKHCN ngày 27/4/2018 về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục Năng lượng nguyên tử có thể download tại link sau đây:

https://www.most.gov.vn/Images/editor/files/1106-Q%C4%90-BKHCN.pdf