Ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia11:01:00 22/06/2017

Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia (Kế hoạch) đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành theo Quyết định số 884/QĐ-TTg ngày 16/6/2017. 

Mục tiêu của Kế hoạch là: thiết lập hệ thống tổ chức, phân công trách nhiệm, cơ chế điều hành và phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân tham gia ứng phó với sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân; bảo đảm việc chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, phương tiện và nhân lực cần thiết nhằm ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu tối đa thiệt hại về con người, môi trường và tài sản khi xảy ra sự cố; bảo đảm việc chỉ đạo, điều hành và chỉ huy ứng phó sự cố tuân theo nguyên tắc thống nhất, phân công cụ thể, chủ động, kịp thời và phù hợp với diễn biến thực tế của sự cố.

Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp thành phố tại Đà Nẵng, tháng 10/2016

Hệ thống tổ chức ứng phó sự cố cấp quốc gia bao gồm: Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn; Sở chỉ huy hiện trường; Các tổ chức tham gia ứng phó sự cố cấp quốc gia; Các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật.

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn là cơ quan phối hợp liên ngành, có chức năng chỉ đạo, tổ chức phối hợp thực hiện công tác ứng phó sự cố trong phạm vi cả nước và hợp tác khu vực, quốc tế; trực tiếp chỉ đạo Sở chỉ huy hiện trường và các tổ chức tham gia ứng phó sự cố. Sở chỉ huy hiện trường do Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn quyết định thành lập đối với từng tình huống sự cố cụ thể, có chức năng tổ chức, triển khai hoạt động ứng phó sự cố tại hiện trường.

Các tổ chức tham gia ứng phó sự cố cấp quốc gia huy động từ các bộ, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân căn cứ tình huống sự cố cụ thể, bao gồm: Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Công Thương; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Y tế; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Ngoại giao; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, địa phương nơi sự cố xảy ra hoặc bị ảnh hưởng bởi sự cố; Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ gây ra sự cố; Tổ chức, cá nhân khác được huy động tham gia ứng phó sự cố.

Các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật có trách nhiệm bảo đảm việc thông tin liên lạc thông suốt trong chỉ đạo, điều hành; hỗ trợ kỹ thuật ứng phó sự cố; quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường.

Các Bộ, ngành tham gia ứng phó sự cố cấp quốc gia phải chuẩn bị sẵn sàng năng lực để tham gia ứng phó sự cố với các yêu cầu chung như: Đào tạo, tập huấn, huấn luyện, hội thao, diễn tập cho lực lượng chuyên trách bảo đảm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong Kế hoạch; Đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện cần thiết đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong Kế hoạch.

Đối với yêu cầu bảo đảm nguồn lực cho ứng phó sự cố cấp quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ có các trách nhiệm cụ thể sau: Thiết lập và duy trì hoạt động hệ thống tiếp nhận thông tin 24/7; Tăng cường đầu tư cho đơn vị hỗ trợ kỹ thuật ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân thuộc quyền quản lý để bảo đảm năng lực thực hiện chức năng tư vấn kỹ thuật trong việc quyết định triển khai ứng phó sự cố cấp quốc gia, quyết định chấm dứt hoạt động ứng phó sự cố cấp quốc gia và trong triển khai hoạt động ứng phó sự cố; Xây dựng và duy trì hoạt động hệ thống quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia bảo đảm cảnh báo sớm sự cố và hỗ trợ hoạt động ứng phó sự cố; Hỗ trợ các tổ chức tham gia ứng phó sự cố xây dựng quy trình tác nghiệp ứng phó sự cố.

(Nội dung chi tiết của Kế hoạch được đăng tải tại: http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&mode=detail&document_id=190156)

Trần Xuân Bách, Phòng TT NLNT, Cục Năng lượng nguyên tử

Theo chinhphu.vn

Google translate
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ
Thư viện ảnh
Đối tác
Media
Thống kê truy cập