Hội nghị giám sát chuyên đề Chi bộ Cục Năng lượng nguyên tử13:31:00 16/08/2017

Thực hiện Quyết định số 455-QĐ/ĐUB ngày 13/6/2017 của Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 15/8/2017, Đoàn Công tác của Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị giám sát chuyên đề tại Chi bộ Cục Năng lượng nguyên tử. Đồng chí Trần Văn Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, trưởng đoàn giám sát, chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các thành viên Đoàn giám sát và các đảng viên thuộc Chi bộ Cục Năng lượng nguyên tử. 

Thay mặt Chi bộ Cục NLNT, đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử (NLNT) đã trình bày báo cáo giám sát chuyên đề của Chi bộ Cục NLNT.

Trong thời qua, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ, sự phối hợp chặt chẽ giữa Chi ủy và Ban Lãnh đạo Cục NLNT, Chi bộ đã xây dựng và triển khai Chương trình công tác Chi bộ Cục NLNT năm 2017, Quy chế phối hợp giữa Chi ủy và Lãnh đạo Cục, Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017 của Chi bộ (số 04-KH/CB-CNLNT), Kế hoạch hành động của người đứng đầu cấp ủy và thủ trưởng đơn vị thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII. Đồng thời thường xuyên tổ chức cập nhật kiến thức, kỹ năng công tác tuyên giáo, đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII vào Chương trình kiểm tra, giám sát kiểm điểm Chi bộ. Thực hiện tốt công tác quy hoạch cấp ủy, công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cũng như quy chế làm việc, quy chế phối hợp của Chi bộ.

 Toàn thể đảng viên của Chi bộ đã được tham gia học tập, viết thu hoạch và cam kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và quán triệt thực hiện các Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối và Nghị quyết số 263-NQ/ĐUB ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Bộ KH&CN.

Các quy định về nề nếp và nguyên tắc sinh hoạt của Chi bộ được thực hiện tốt, có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng chi bộ và bảo đảm tính thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm của của Cục NLNT.

Trao đổi, thảo luận tại Hội nghị

Thảo luận tại Hội nghị, các thành viên của Đoàn giám sát đã ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động của Chi bộ Cục NLNT trong thời gian qua, đồng thời có những hướng dẫn cụ thể cho cấp ủy và chi bộ trong việc tổ chức để nâng cao chất lượng chi bộ và tổ chức kiểm tra, giám sát đảng viên theo kế hoạch. Hội nghị cũng đã được nghe ý kiến đóng góp của các đảng viên  đối với công tác kiểm tra, giám sát trong Chi bộ.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng đoàn đã đánh giá cao kết quả công tác đảng của Chi bộ Cục NLNT. Cụ thể là: Việc tổ chức sinh hoạt Đảng của Chi bộ được tổ chức thường xuyên, nghiêm túc, thể hiện tính thống nhất và phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy và Lãnh đạo đơn vị trong việc giải quyết các công việc chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của Cục NLNT. Tuy nhiên, nội dung các buổi sinh hoạt chi bộ cần cô đọng, tập trung vào công tác Đảng.

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, thay mặt Chi bộ Cục NLNT, đã cảm ơn những góp ý quí báu  của Đoàn kiểm tra, giám sát Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ đối với Chi bộ Cục NLNT. Đối với những ý kiến đóng góp của Đoàn Công tác, Chi bộ Cục NLNT sẽ tiếp thu và triển khai thực hiện trong thời gian tới để công tác Đảng của Chi bộ ngày càng được nâng cao chất lượng hơn nữa.

Chi bộ Cục Năng lượng nguyên tử

Tin Tức khác