Đại hội Chi bộ Cục Năng lượng nguyên tử lần thứ III nhiệm kỳ 2020-202515:30:00 10/07/2020

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 903-KH/ĐUB ngày 15/11/2019 của Đảng ủy Bộ KH&CN, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 30/6/2020, Chi bộ Cục Năng lượng nguyên tử (NLNT) đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Gia Chương, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN); đồng chí Trần Chí Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ KH&CN; đồng chí Nguyễn Duy Pháp, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ KH&CN; đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục NLNT cùng toàn thể Đảng viên và các quần chúng ưu tú của Cục Năng lượng nguyên tử.

Toàn cảnh Đại hội.

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ Cục NLNT đã trình bày báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, tập thể cán bộ, đảng viên của Cục NLNT đã nỗ lực xây dựng đơn vị, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, có đóng góp tích cực cho phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng hạt nhân quốc gia, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và cơ chế, chính sách phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử, trong đó có nhiều nhiệm vụ quan trọng, cấp bách như: Nghiên cứu sửa đổi bổ sung một số điều liên quan đến quy hoạch trong Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008; hoàn thiện quy định pháp lý về quy hoạch trong lĩnh vực NLNT và xây dựng, trình ban hành Nghị định quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử (Nghị định số 41/2019/NĐ-CP ngày 15/5/2019 của Chính phủ); tổng kết Chiến lược ứng dụng NLNT vì mục đích hòa bình đến năm 2020; xây dựng Quy hoạch phát triển, ứng dụng NLNT thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; chủ trì thực hiện Đề tài cấp Nhà nước về “Xây dựng bản đồ công nghệ bức xạ và đồng vị phóng xạ trong lĩnh vực y tế, công nghiệp”, phối hợp với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và các cơ quan liên quan của Việt Nam tổ chức đánh giá tích hợp cơ sở hạ tầng hạt nhân cho lò phản ứng nghiên cứu,...

Chi bộ đã thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong Chi bộ, trong đó đã chú trọng quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ đã tổ chức kết nạp được 04 đảng viên mới, hoàn thành thủ tục công nhận đảng viên chính thức cho 02 đồng chí, cử 04 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới. Chi bộ cũng đã làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng cho 04 đồng chí nghỉ chế độ và chuyển công tác, tiếp nhận 01 đồng chí đảng viên về công tác tại Cục từ năm 2016.

Về phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025, báo cáo của Chi bộ đã khái quát tình hình và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng Chi bộ Cục trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết của đơn vị, tăng cường công tác chỉ đạo điều hành để góp phần đẩy mạnh hoạt động quản lý nhà nước về phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, đơn vị ngày càng phát triển.

Đại hội đã tích cực đóng góp ý kiến cho báo cáo chính trị của Chi bộ cũng như phương hướng hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội XXIII của Đảng bộ Bộ KH&CN.

Thay mặt Đảng ủy Bộ, đồng chí Phạm Gia Chương ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Chi bộ Cục Năng lượng nguyên tử đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tích trong công tác, tạo ra thế và lực trong việc thực hiện nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Phạm Gia Chương nhấn mạnh các nhiệm vụ Chi bộ cần tập trung trong nhiệm kỳ tới về kiện toàn tổ chức bộ máy; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; mở rộng, phát huy dân chủ.

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn đã trân trọng cảm ơn ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Gia Chương, đồng thời cũng đề nghị Đảng ủy Bộ KH&CN tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời hơn nữa để Chi bộ Cục Năng lượng nguyên tử hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Bí thư nhiệm kỳ 2015-2020 và các đồng chí trong Đảng ủy Bộ KH&CN.

Thực hiện theo đúng hướng dẫn về qui trình bầu cử của Đảng ủy cấp trên, với tinh thần làm việc nghiêm túc, đoàn kết và dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu cử Cấp ủy và 01 Phó bí thư nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hà Thị Hoài, Kế toán trưởng Cục NLNT, đã được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Chi bộ Cục NLNT nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã bầu 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đại diện cho Chi bộ Cục Năng lượng nguyên tử tham gia Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ KH&CN nhiệm kỳ 2020-2025.

Chi bộ Cục Năng lượng nguyên tử