Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 202216:32:00 09/11/2022

Thực hiện quy định tại Điều 8 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật). Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật 9/11/2022, theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Năng lượng nguyên tử giới thiệu cùng bạn đọc toàn văn một số văn bản quan trọng của ngành khoa học và công nghệ nói chung và lĩnh vực năng lượng nguyên tử nói riêng trong thời gian gần đây:

Phòng Chính sách Năng lượng nguyên tử

Tin Tức khác