Thành lập Tiểu ban Đào tạo và Thông tin tuyên truyền trực thuộc Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận16:00:00 07/06/2013

Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đã ký Quyết định số 107/QĐ-BCĐĐHNNT ngày 29/5/2013 về việc thành lập Tiểu ban Đào tạo và Thông tin tuyên truyền.

Tài liệu đính kèm:

Tiểu ban Đào tạo và Thông tin tuyên truyền có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận (Ban Chỉ đạo Nhà nước) chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc: xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho chương trình phát triển điện hạt nhân; tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền về điện hạt nhân để nâng cao sự hiểu biết và tạo sự ủng hộ của công chúng cho chủ trương phát triển điện hạt nhân của Nhà nước. Bên cạnh đó, Tiểu ban cũng có trách nhiệm tham mưu, tư vấn và kiến nghị Ban Chỉ đạo Nhà nước về các vấn đề liên quan đến công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và thông tin, tuyên truyền hạt nhân; xây dựng và kiểm tra việc thực hiện chính sách, giải pháp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và thông tin, tuyên truyền cho Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Trưởng Tiểu ban là Ủy viên Ban Chỉ đạo Nhà nước, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Phó Trưởng Tiểu ban thường trực là Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử (Bộ Khoa học và Công nghệ).Các ủy viên của Tiểu ban là đại diện các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan đến nhiệm vụ của Tiểu ban.

Bộ máy giúp việc của Tiểu ban có Tổ giúp việc (hoặc bộ phận thường trực) thuộc Cục Năng lượng nguyên tử.

                                                                                                                                                 Phòng Thông tin NLNT, Cục NLNT

 

Theo quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận (Ban Chỉ đạo Nhà nước), sẽ có 05 Tiểu ban chuyên trách được thành lập để giúp việc cho Ban Chỉ đạo Nhà nước trong các mặt hoạt động. Đến nay đã có 02 Tiểu ban được thành lập, đó là Tiểu ban An toàn và An ninh hạt nhân và Tiểu ban Đào tạo và Thông tin tuyên truyền.

 

Google translate
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ
Thư viện ảnh
Đối tác
Media
Thống kê truy cập