Từ khóa: Ngày ban hành:
Cơ quan ban hành:
Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Mô tả
13/2009/TT-BKHCN 20/05/2009 Bộ Khoa Học & Công Nghệ Hướng dẫn đánh giá sơ  bộ về an toàn hạt nhân  đối với địa điểm  nhà  máy điện hạt nhân trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư
18/2008/QH12 03/06/2008 Quốc hội Luật Năng lượng nguyên tử
07/2010/NĐ-CP 25/01/2010 Chính phủ Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử
107/2013/NĐ-CP 20/09/2013 Chính phủ Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
124/2013/NĐ-CP 14/10/2013 Chính phủ Nghị định quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
213/2013/NĐ-CP 20/12/2013 Chinh phủ Nghị định quy định về tổ chức hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ
146/2007/QĐ-TTg 04/09/2007 Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Quy chế phát hiện, xử lý nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát
446/QĐ-TTg 07/04/2010 Thủ tướng Chính phủ Quyết định thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng An toàn hạt nhân quốc gia
775/QĐ-TTg 02/06/2010 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong nông nghiệp đến năm 2020
45/2010/QĐ-TTg 14/06/2010 Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Quy chế Hoạt động kiểm soát hạt nhân
957/QĐ-TTg 24/06/2010 Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình đến năm 2020
1558/QĐ-TTg 18/08/2010 Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử”
940/QĐ-TTg 17/06/2011 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
1636/QĐ-TTg 31/08/2010 Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ quốc gia đến năm 2020
2376/QĐ-TTg 28/12/2010 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc phê duyệt định hướng quy hoạch địa điểm lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050