Từ khóa: Ngày ban hành:
Cơ quan ban hành:
Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Mô tả
19/2010/TT-BKHCN 28/12/2010 Bộ Khoa Học & Công Nghệ Hướng dẫn thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và hạt nhân
111/2009/NĐ-CP 11/12/2009 Chính Phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực NLNT
18/2008/QH12 03/06/2008 Quốc hội Luật năng lượng nguyên tử
1201/QĐ-TTg 03/09/2008 Thủ Tướng Chính Phủ Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo đầu tư Dự án NMĐHN Ninh Thuận
446/QĐ-TTg 07/04/2010 Thủ Tướng Chính Phủ Về  việc thành lập, tổ chức và  hoạt động  của Hội  đồng An toàn hạt nhân quốc gia
16/2003/QH11 26/11/2003 Quốc hội Luật xây dựng
45/2010/QĐ-TTg 14/06/2010 Thủ Tướng Chính Phủ Ban hành Quy chế Hoạt động kiểm soát hạt nhân
15/2010/TT-BKHCN 14/09/2010 Bộ Khoa Học & Công Nghệ Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ - Miễn trừ  khai báo, cấp giấy phép”
13/2009/TT-BKHCN 20/05/2009 Bộ Khoa Học & Công Nghệ Hướng dẫn đánh giá sơ  bộ về an toàn hạt nhân  đối với địa điểm  nhà  máy điện hạt nhân trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư
2376/QĐ-TTg 28/12/2010 Thủ Tướng Chính Phủ Về việc phê duyệt định hướng quy hoạch địa điểm lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
1636/QĐ-TTg 31/08/2010 Thủ Tướng Chính Phủ Quy hoạch mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia đến năm 2020
906/QĐ-TTg 17/06/2010 Thủ Tướng Chính Phủ Phê  duyệt định hướng quy hoạch phát triển  điện hạt nhân ở Việt Nam giai đoạn đến năm 2030
08 /2010/TT-BKHCN 20/05/2012 Bộ Khoa Học & Công Nghệ Hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và  cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
07/2010/NĐ-CP 25/01/2010 Chính phủ NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử
957/QĐ-TTg 24/06/2010 Chính phủ Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020
Google translate
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ
Thư viện ảnh
Đối tác
Media
Thống kê truy cập