Số hiệu 1558/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 18/08/2010
Loại tài liệu Quyết định
Người ký Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Tài liệu đính kèm 1558-phe-duyet-de-an-dao-tao-va-phat-trien-nhan-luc.pdf
Mô tả

Quyết định phê duyệt đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử”

Tài liệu khác:

Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Mô tả
23/2010/TT-BKH&CN 29/12/2010 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư hướng dẫn đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ
24/2010/TT-BKH&CN 29/12/2010 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư về việc ban hành và thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ
957/QĐ-TTg 24/06/2010 Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình đến năm 2020
18/2008/QH12 03/06/2008 Quốc hội Luật Năng lượng nguyên tử
19/2010/TT-BKHCN 28/12/2010 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư hướng dẫn thanh tra chuyên ngành an toàn bức xạ và hạt nhân
26/2010/TT-BKH&CN 29/12/2010 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 111/2009/NĐ-CP ngày 11/12/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
27/2010/TT- BKH&CN 30/12/2010 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư hướng dẫn về đo lường bức xạ, hạt nhân và xác định, quản lý mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ và môi trường
111/2009/NĐ-CP 11/12/2009 Chính phủ Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử
49/2010/QH12 19/06/2010 Quốc hội Nghị quyết về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư   
1201/QĐ-TTg 03/09/2008 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định báo cáo đầu tư dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận
446/QĐ-TTg 07/04/2010 Thủ tướng Chính phủ Quyết định thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng An toàn hạt nhân quốc gia
775/QĐ-TTg 02/06/2010 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong nông nghiệp đến năm 2020
45/2010/QĐ-TTg 14/06/2010 Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Quy chế Hoạt động kiểm soát hạt nhân
15/2010/TT-BKH&CN 14/09/2010 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATBX - Miễn trừ khai báo, cấp giấy phép”
13/2009/TT-BKHCN 20/05/2009 Bộ Khoa Học & Công Nghệ Hướng dẫn đánh giá sơ  bộ về an toàn hạt nhân  đối với địa điểm  nhà  máy điện hạt nhân trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư
93/QĐ-TTg 17/01/2011 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc banh hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Nhà nước dự án điện hạt nhân Ninh Thuận
684/QĐ-TTg 07/06/2012 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định 580/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận
2376/QĐ-TTg 28/12/2010 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc phê duyệt định hướng quy hoạch địa điểm lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
127/QĐ-TTg 20/01/2011 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển ứng dụng bức xạ trong công nghiệp và các ngành kinh tế - kỹ thuật khác đến năm 2020
1636/QĐ-TTg 31/08/2010 Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ quốc gia đến năm 2020
41/2009/QH12 28/11/2009 Quốc hội Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận
07/2010/NĐ-CP 25/01/2010 Chính phủ Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử
27/2012/QH13 23/11/2012 Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.   
213/2013/NĐ-CP 20/12/2013 Chinh phủ Nghị định quy định về tổ chức hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ
107/2013/NĐ-CP 20/09/2013 Chính phủ Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
124/2013/NĐ-CP 14/10/2013 Chính phủ Nghị định quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
01/2006/QĐ-TTg 03/01/2006 Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt "Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình đến năm 2020"
146/2007/QĐ-TTg 04/09/2007 Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Quy chế phát hiện, xử lý nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát
940/QĐ-TTg 17/06/2011 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
450/QĐ-TTg 25/03/2011 Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt Đề án “Triển khai biện pháp bảo đảm an ninh trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử”
899/QĐ-TTg 10/06/2011 Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản và bảo vệ môi trường đến năm 2020
1958/QĐ-TTg 04/11/2011 Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong y tế đến năm 2020
265/QĐ-TTg 05/03/2012 Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực nghiên cứu- triển khai và hỗ trợ kỹ thuật phục vụ phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử và bảo đảm an toàn, an ninh”
706/QĐ-TTg 08/05/2013 Thủ tướng Chính phủ Quyết định thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia
1361/QĐ-TTg 08/08/2013 Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia
45/2014/QĐ-TTg 15/08/2014 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm việc trong các đơn vị thuộc lĩnh vực  NLNT của Bộ Khoa học và Công nghệ
884/QĐ-TTg 16/06/2017 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia
31/2007/TT-BKHCN 31/12/2007 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc và thời gian nghỉ ngơi đối với lao động làm các công việc bức xạ, hạt nhân
08/2010/TT-BKH&CN 22/07/2010 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
Số 41/2019/NĐ-CP 15/05/2019 Chính phủ Nghị định quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
27/2010/TT- BKH&CN 30/12/2010 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư hướng dẫn về đo lường bức xạ, hạt nhân và xác định, quản lý mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ và môi trường
02/2011/TT-BKHCN 16/03/2011 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư hướng dẫn thực hiện kiểm soát vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn 
28/2011/TT-BKHCN 28/10/2011 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư quy định yêu cầu về an toàn hạt nhân đối với địa điểm nhà máy điện hạt nhân 
38/2011/TT-BKHCN 30/12/2011 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư quy định yêu cầu về bảo đảm an ninh vật liệu hạt nhân và cơ sở hạt nhân 
25/2012/TT-BKHCN 12/12/2012 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Quy định danh mục và yêu cầu kiểm soát vật liệu và thiết bị trong chu trình nhiên liệu hạt nhân
24/2012/TT-BKHCN 04/12/2012 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư về việc hướng dẫn lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp cơ sở và cấp tỉnh 
17/2013/TT-BKHCN 30/07/2013 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư hướng dẫn quy định về khai báo của Nghị định thư bổ sung của Hiệp định giữa nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế về việc áp dụng thanh sát theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân
16/2013/TT-BKHCN 30/07/2013 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường"
13/2014/TT-BKHCN-BYT 09/06/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Y tế Thông tư liên tịch quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế
22/2014/TT-BKHCN 25/08/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng
25/2014/TT-BKHCN 08/10/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân
27/2014/TT-BKHCN 10/10/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử 
34/2014/TT-BKHCN 27/11/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ
13/2015/TT-BKHCN 21/07/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Sửa đổi, bổ sung thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ
112/2015 TTLT-BTC-BKHCN 29/07/2015 Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư liên tịch Hướng dẫn cơ chế phối hợp và xử lý trong việc kiểm tra,phát hiện chất phóng xạ tại các cửa khẩu
28/2015/TT-BKHCN 30/12/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp X-quang tổng hợp dùng trong y tế"
02/2016/TT-BKHCN 25/03/2016 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp cắt lớp vi tính dùng trong y tế"
04/2016/TT-BKHCN 04/04/2016 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Quy định về thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ
06/2016/TT-BKHCN 22/04/2016 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư quy định về việc cấp Giấy đăng ký và cấp Chứng chỉ hành nghề đối với một số hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
05/2017/TT-BKHCN 25/05/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ
15/2017/TT-BKHCN 05/12/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị"
31/2016/QH14 22/11/2016 Quốc hội Nghị quyết về dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án  điện hạt nhân Ninh Thuận
70/2010/NĐ-CP 22/06/2010 Chính phủ Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử về Nhà máy điện hạt nhân
906/QĐ-TTg 17/06/2010 Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt định hướng quy hoạch phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam giai đoạn đến năm 2030
717/QĐ-TTg 14/06/2012 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Nhà nước dự án Điện hạt nhân Ninh thuận ban hành theo Quyết định số 93/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
370/QĐ-TTg 28/02/2013 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc phê duyệt Đề án thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam đến năm 2020
706/QĐ-TTg 08/05/2013 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia
09/2014/QĐ-TTg 23/01/2014 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về nghĩa vụ tài chính của Tổ chức có nhà máy điện hạt nhân, phương thức quản lý nguồn tài chính đảm bảo chấm dứt hoạt động và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân
2241/QĐ-TTg 11/12/2014 Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân giai đoạn đến năm 2020
794/QĐ-TTg 08/06/2015 Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt Dự án di dân, tái định cư của các nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận
1756/QĐ-TTg 15/10/2015 Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân lực quản lý nhà nước, nghiên cứu, triển khai và hỗ trợ kỹ thuật đến năm 2020 phục vụ phát triển điện hạt nhân
2241/QĐ-TTg 11/12/2014 Thủ tướng Chính phủ Quyết định số phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân giai đoạn đến năm 2020
28/2011/TT-BKHCN 28/10/2011 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư quy định yêu cầu về an toàn hạt nhân đối với địa điểm nhà máy điện hạt nhân
29/2012/TT-BKHCN 19/12/2012 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Quy định nội dung Báo cáo phân tích an toàn sơ bộ trong hồ sơ đề nghị phê duyệt địa điểm nhà máy điện hạt nhân
30/2012/TT-BKHCN 28/12/2012 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Quy định yêu cầu về an toàn hạt nhân đối với thiết kế nhà máy điện hạt nhân
20/2013/TT-BKHCN 06/09/2013 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư hướng dẫn thủ tục kiểm tra và thủ tục thanh tra an toàn hạt nhân trong quá trình khảo sát đánh giá địa điểm nhà máy điện hạt nhân
21/2013/TT-BKHCN 12/09/2013 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư quy định việc áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về an toàn hạt nhân trong lựa chọn địa điểm thiết kế, xây dựng, vận hành, tháo dỡ tổ máy điện hạt nhân
08/2014/TT-BKHCN 26/05/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Quy định nội dung Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân
10/2016/TT-BKHCN 13/06/2016 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư quy định nội dung Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân
208/2014/TTLT-BTC-BGDĐT 26/12/2014 Bộ Tài chính-Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 124/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
287/2016/TT-BTC 15/11/2016 Bộ Tài chính Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
23/2013/TT-BCT 18/10/2013 Bộ Công thương Thông tư quy định nội dung thẩm định và phê duyệt thiết kế công trình nhà máy điện hạt nhân
24/2013/TT-BCT 21/10/2013 Bộ Công thương Thông tư quy định danh mục, quản lý, sử dụng hồ sơ tài liệu liên quan đến nhà máy điện hạt nhân