TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008

CỦA CỤC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

 

 

Ngày 15/5/2013, Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử đã ký Quyết định số 17/ QĐ-CNLNT về việc Ban hành tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Theo quyết định này, Cục Năng lượng nguyên tử chính thức ban hành và đưa vào áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, bao gồm các cam kết về Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng, Sổ tay chất lượng và 14 Quy trình ISO áp dụng cho các đơn vị trực thuộc Cục NLNT.

Ngày 26/5/2014, Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử ký Quyết định số 13/QĐ-NLNT về việc Cập nhật tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Cục Năng lượng nguyên tử. Theo đó, một số tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 tại Cục Năng lượng nguyên tử đã được cập nhật và ban hành, bao gồm các quy trình, quy định, sổ tay, hướng dẫn. Các tài liệu khác thuộc hệ thống quản lý tại Cục Năng lượng nguyên tử tiếp tục có hiệu lực.

 

Các tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 của Cục Năng lượng nguyên tử bao gồm:

 

        1. Quyết định 17/QĐ-CNLNT về việc Ban hành tài liệu hệ thống quản lý chất lượng của Cục NLNT

Tải về tại đây: /upload/470/fck/files/Quyet_dinh_ban_hanh_he_thong_QLCL_theo_ISO.pdf

 

        2. Chính sách chất lượng

Tải về tại đây: /upload/470/fck/files/Chinh_sach_chat_luong(1).pdf

 

        3. Mục tiêu chất lượng đến năm 2015

Tải về tại đây: /upload/470/fck/files/Mục tiêu chất lượng đến 2015(1).pdf

 

        4. Sổ tay chất lượng:

Tải về tại đây: /upload/470/fck/files/So_tay_chat_luong.pdf

 

        5. Quy trình kiểm soát tài liệu, mã hiệu QT.01

Tải về tại đây: /upload/470/fck/files/QT_01.pdf

 

        6. Quy trình kiểm soát hồ sơ, mã hiệu QT.02

Tải về tại đây: /upload/470/fck/files/QT_02.pdf

 

        7. Quy trình đánh giá nội bộ, mã hiệu QT.03

Tải về tại đây: /upload/470/fck/files/QT_03.pdf

 

        8. Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp, mã hiệu QT.04

Tải về tại đây: /upload/470/fck/files/QT_04.pdf

 

        9. Quy trình thực hiện hành động khắc phục, mã hiệu QT.05

Tải về tại đây: /upload/470/fck/files/QT_05.pdf

 

        10. Quy trình thực hiện hành động phòng ngừa, mã hiệu QT.06

Tải về tại đây: /upload/470/fck/files/QT_06.pdf

 

        11. Quy trình quản lý công văn đi/đến, mã hiệu QT.07

Tải về tại đây: /upload/470/fck/files/QT_07(2).pdf

 

        12. Quy trình xây dựng báo cáo, mã hiệu QT.08

Tải về tại đây: /upload/470/fck/files/QT_08(2).pdf

 

        13. Quy trình xây dựng, trình phê duyệt Kế hoạch hàng năm, mã hiệu QT.09

Tải về tại đây: /upload/470/fck/files/QT_09.pdf

 

        14. Quy trình tổ chức đoàn ra, mã hiệu QT.10

Tải về tại đây: /upload/470/fck/files/QT_10(2).pdf

 

        15. Quy trình tổ chức đoàn vào, mã hiệu QT.11

Tải về tại đây: /upload/470/fck/files/QT_11(2).pdf

 

        16. Quy trình góp ý dự thảo văn bản, mã hiệu QT.12

Tải về tại đây: /upload/470/fck/files/QT_12.pdf

 

        17. Quy trình xây dựng báo cáo thống kê hiện trạng nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, mã số QT.13

Tải về tại đây: /upload/470/fck/files/QT_13.pdf

 

        18. Quy trình biên tập tin, bài trên website của Cục Năng lượng nguyên tử, mã số QT.14

Tải về tại đây: /upload/470/fck/files/QT_14(2).pdf