Bản tin Cải cách hành chính số 24 (từ ngày 11/11 đến ngày 17/11/2016)09:44:00 23/11/2016

Toàn bộ nội dung của Bản tin có trong file đính kèm. 

Tài liệu đính kèm:

(Nguồn: Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ )