Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử16:06:00 20/05/2019

Ngày 15/5/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2019/NĐ-CP quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2019.

Nghị định nêu rõ: Nội dung quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử (quy hoạch) thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Năng lượng nguyên tử được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Điều 15 Luật sửa đổi, bổ sung 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

Giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý; xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế, chính sách; phát triển nguồn nhân lực; xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; bảo đảm an toàn, an ninh; nâng cao nhận thức và sự ủng hộ của cộng đồng; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế; đầu tư, tài chính và huy động vốn; tổ chức thực hiện quy hoạch.

Hợp phần quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử (hợp phần quy hoạch) là một nội dung của quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử được lập để thực hiện việc tích hợp quy hoạch.

Các hợp phần quy hoạch bao gồm:

          1. Hợp phần quy hoạch phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành y tế: y học hạt nhân, xạ trị, điện quang;

          2. Hợp phần quy hoạch phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành tài nguyên và môi trường: khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản, bảo vệ môi trường;

          3. Hợp phần quy hoạch phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành nông nghiệp: chọn tạo giống cây trồng, vi sinh vật; bảo vệ thực vật; nông hoá, thổ nhưỡng và dinh dưỡng cây trồng; chăn nuôi, thú y; nuôi trồng thuỷ sản; bảo quản và chế biến sau thu hoạch;

          4. Hợp phần quy hoạch phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành công nghiệp;

          5. Các hợp phần quy hoạch khác được xác định trong giai đoạn lập nhiệm vụ lập quy hoạch. 

Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan tổ chức lập quy hoạch. Bộ Y tế tổ chức lập hợp phần quy hoạch trong ngành y tế; Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lập hợp phần quy hoạch trong ngành tài nguyên và môi trường; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lập hợp phần quy hoạch trong ngành nông nghiệp; Bộ Công Thương tổ chức lập hợp phần quy hoạch trong ngành công nghiệp. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tổ chức có liên quan tổ chức lập hợp phần quy hoạch khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Cơ quan lập quy hoạch do Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định; cơ quan lập hợp phần quy hoạch do cơ quan tổ chức lập hợp phần quy hoạch quyết định.

Nghị định quy định thời kỳ quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử là 10 năm, tầm nhìn của quy hoạch là từ 30 năm đến 50 năm. Thời hạn lập hợp phần quy hoạch không quá 18 tháng, thời hạn lập quy hoạch không quá 30 tháng kể từ ngày nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với cơ quan tổ chức lập hợp phần quy hoạch, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan tổ chức lập nhiệm vụ lập quy hoạch, trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt; chủ trì, phối hợp với cơ quan tổ chức lập hợp phần quy hoạch và các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan tổ chức lập quy hoạch. Chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày quy hoạch được phê duyệt, nội dung của quy hoạch phải được công bố công khai.

Xem chi tiết toàn văn Nghị định số 41/2019/NĐ-CP quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử tại đây

 

Trong các năm 2010-2011, thực hiện Luật Năng lượng nguyên tử 2008, Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành liên quan đã nghiên cứu xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 08 quy hoạch, bao gồm Quy hoạch tổng thể phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020 và các quy hoạch chi tiết, trong đó có 04 quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, công nghiệp và các ngành kinh tế - kỹ thuật khác.

Trong những năm qua, các bộ, ngành liên quan và địa phương, đặc biệt là các Bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Quốc phòng và Bộ Khoa học và Công nghệ đã tích cực triển khai Chiến lược, Quy hoạch tổng thể và các quy hoạch chi tiết, đạt được những thành tựu quan trọng, có đóng góp trực tiếp và hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong năm 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã nghiên cứu và báo cáo Chính phủ trình Quốc hội đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến quy hoạch tại Luật Năng lượng nguyên tử 2008 (Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 25, Khoản 1 Điều 9) để phù hợp với Luật Quy hoạch 2017. Ngày 20/11/2018, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch (Luật số 35/2018/QH14), trong đó có Điều 15 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật NLNT. Theo đó, nội dung phát triển, ứng dụng NLNT trong các ngành y tế, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp, công nghiệp được tích hợp vào nội dung của quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Thực hiện Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch (có hiệu lực từ 01/01/2019), Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 1726/QĐ-TTg ngày 11/12/2018 phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội Khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 6, trong đó giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng Nghị định quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử. Cục Năng lượng nguyên tử được Bộ Khoa học và Công nghệ giao chủ trì, phối hợp với vụ Pháp Chế và các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định. Sau khi tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, Hồ sơ Nghị định đã được Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện, trình Chính phủ ký ban hành.

Triển khai thực hiện Nghị định, Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành liên quan sẽ chỉ định cơ quan lập quy hoạch và cơ quan lập hợp phần quy hoạch để phối hợp xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch. Đây là bước quan trọng đầu tiên, làm cơ sở tổ chức lập quy hoạch năng lượng nguyên tử.

Cục Năng lượng nguyên tử