Công khai dự toán ngân sách năm 2017 của Cục Năng lượng nguyên tử15:31:00 24/10/2017
Tài liệu đính kèm:

Cục Năng lượng nguyên tử ban hành Quyết định số 72/QĐ-NLNT ngày 16/10/2017 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017, bao gồm các nội dung:

- Dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước (Biểu số 2)

- Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2017 (Biểu số 3)

- Quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2015 (Biểu số 4)

Chi tiết về Quyết định và các biểu kèm theo xem tại Tài liệu đính kèm./.

Google translate
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ
Thư viện ảnh
Đối tác
Media
Thống kê truy cập