Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 201715:29:00 09/11/2017

Thực hiện quy định tại Điều 8 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2013, ngày 09 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

 

Chủ đề của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 là “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống, tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”.

Hướng ứng ngày Pháp luật năm 2017, theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Năng lượng nguyên tử giới thiệu các văn bản mới để độc giả tham khảo và triển khai thực hiện như sau:

1. Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19/6/2017 và có hiệu lực từ 1/7/2018. Luật đã cụ thể hóa hoạt động chuyển giao công nghệ, trong đó tập trung đẩy mạnh chuyển giao công nghệ tiên tiến, công nghệ cao từ nước ngoài vào Việt Nam; khuyến khích chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài cũng như thúc đẩy chuyển giao công nghệ trong nước. Đồng thời, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân hoạt động chuyển giao công nghệ; phát triển thị trường khoa học công nghệ… nâng cao trình độ, tiềm lực công nghệ quốc gia nhằm bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển nhanh và bền vững kinh tế xã hội.

2. Luật tiếp cận thông tin được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 06/4/2016. Ngày 19/4/2016, Chủ tịch nước đã ký lệnh công bố Luật tiếp cận thông tin. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2018. Luật tiếp cận thông tin quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân.

3. Luật Khoa học và Công nghệ 2013 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18/6/2013. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014. Luật Khoa học và công nghệ quy định về tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; việc tổ chức thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ; biện pháp bảo đảm phát t​riển khoa học và công nghệ; quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

Toàn văn Luật Chuyển giao công nghệ , Luật Tiếp cận thông tin, Luật Khoa học và Công nghệ xem dưới đây:

Luật Chuyển giao công nghệ

- Luật Tiếp cận thông tin

- Luật Khoa học và Công nghệ

Phòng Chính sách Năng lượng nguyên tử, Cục Năng lượng nguyên tử

Tin Tức khác
Google translate
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ
Thư viện ảnh
Đối tác
Media
Thống kê truy cập