Mẫu phiếu cung cấp danh mục cơ sở bức xạ, thiết bị bức xạ và nguồn phóng xạ (kèm theo công văn số 221/NLNT-TTTVHN ngày 17/9/2019)10:02:00 18/09/2019

Các mẫu phiếu (bản điện tử) gửi kèm theo công văn số 221/NLNT-TTTVHN ngày 17/9/2019 của Cục Năng lượng nguyên tử về việc cung cấp danh mục cơ sở bức xạ, thiết bị bức xạ và nguồn phóng xạ.

Công văn số 221/NLNT-TTTVHN ngày 17/9/2019 của Cục Năng lượng nguyên tử về việc cung cấp danh mục cơ sở bức xạ, thiết bị bức xạ và nguồn phóng xạ:

/upload/470/fck/files/CV 221 ngay 17_9_2019.pdf

Mẫu phiếu 1A: Danh mục cơ sở và thiết bị X-quang y tế:

/upload/470/fck/files/Phieu 1A_X-quang.doc

Mẫu phiếu 1B: Danh sách cơ sở y học hạt nhân/xạ trị và thiết bị bức xạ:

/upload/470/fck/files/Phieu 1B_YHHN&XT.doc

Mẫu phiếu 2: Danh mục cơ sở bức xạ và thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ (ngoài lĩnh vực y tế):

/upload/470/fck/files/Phieu 2_linh vuc khac.doc

Google translate
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ
Thư viện ảnh
Đối tác
Media
Thống kê truy cập