Mẫu phiếu cung cấp thông tin ứng dụng năng lượng nguyên tử trong y tế09:30:00 01/10/2019

Các mẫu phiếu (bản điện tử) gửi kèm theo Công văn số 227/NLNT-TTTVHN ngày 19/9/2019 của Cục Năng lượng nguyên tử về việc cung cấp thông tin ứng dụng năng lượng nguyên tử trong y tế

1. Công văn số 227/NLNT-TTTVHN ngày 19/9/2019 của Cục Năng lượng nguyên tử về việc cung cấp thông tin ứng dụng năng lượng nguyên tử trong y tế:

/upload/470/fck/files/CV-227-CUNG CAP THONG TIN UDNLNT.jpg

2. Mẫu phiếu khảo sát thông tin ứng dụng năng lượng nguyên tử trong lĩnh vực X-Quang, cộng hưởng từ:

/upload/470/fck/files/MAU PHIEU X QUANG-CONG HUONG TU.doc

3. Mẫu phiếu khảo sát thông tin ứng dụng năng lượng nguyên tử trong lĩnh vực y học hạt nhân:

/upload/470/fck/files/MAU PHIEU Y HOC HAT NHAN.doc

4. Mẫu phiếu khảo sát thông tin ứng dụng năng lượng nguyên tử trong lĩnh vực xạ trị:

/upload/470/fck/files/MAU PHIEU XA TRI.doc

Google translate
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ
Thư viện ảnh
Đối tác
Media
Thống kê truy cập