THÔNG BÁO HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA LẦN THỨ IV ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI10:03:00 27/05/2022

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Năng lượng nguyên tử được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ IV về ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Cục Năng lượng nguyên tử trân trọng thông báo và kính mời các cơ quan, đơn vị, các nhà quản lý, chuyên gia đăng ký tham dự Hội thảo.

1. MỤC TIÊU

Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện cơ chế chính sách, hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử trong giai đoạn qua; trao đổi, thảo luận về triển vọng, định hướng và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử giai đoạn tới phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội.

  1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian dự kiến: ngày 15 tháng 7 năm 2022

- Địa điểm: Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ

3. CƠ QUAN TỔ CHỨC

Cục Năng lượng nguyên tử - Cơ quan thường trực của Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia.

4. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thành viên Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia;

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức khoa học và công nghệ, các cơ sở ứng dụng của các Bộ, ngành, địa phương liên quan.

- Các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia của các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ;

- Đại diện các doanh nghiệp, nhà sản xuất và cung cấp dịch vụ, trang thiết bị ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ.

5. NỘI DUNG

- Báo cáo, tham luận về tình hình, kết quả giai đoạn 2020-2022 và định hướng, giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử  phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội.

- Báo cáo, tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở ứng dụng năng lượng nguyên tử, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo về tình hình, kết quả và định hướng nghiên cứu, phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử trong các lĩnh vực: y tế, công nghiệp, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường.

- Trao đổi, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội.

  1. ĐĂNG KÝ THAM DỰ

- 15/6/2022: Thời hạn đăng ký tham dự Hội thảo (theo mẫu gửi kèm);

- 30/6/2022: Ban Tổ chức gửi giấy mời tham dự Hội thảo.

Thông tin về Hội thảo được đăng tải trên website của Cục Năng lượng nguyên tử: http://vaea.gov.vn

  1. KINH PHÍ THAM DỰ

- Ban Tổ chức không thu lệ phí tham dự Hội thảo.

- Các cơ quan, đại biểu tham dự Hội thảo tự thu xếp kinh phí đi lại, ăn, ở.

Ban Tổ chức hoan nghênh và trân trọng cảm ơn sự quan tâm và đăng ký tham gia Hội thảo của các đơn vị, cá nhân.

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO