Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân giai đoạn đến năm 202016:52:00 18/12/2014

Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân giai đoạn đến năm 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2241/QĐ-TTg ngày 11/12/2014.

Mục tiêu chung của Kế hoạch tổng thể là phát triển đồng bộ, toàn diện cơ sở hạ tầng điện hạt nhân quốc gia phù hợp với hướng dẫn của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và thực tiễn Việt Nam, đáp ứng yêu cầu triển khai Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đảm bảo an toàn, an ninh, hiệu quả.

Các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch tổng thể bao gồm: 12 đề án, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, triển khai thực hiện trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020 và 19 nhiệm vụ bổ sung phục vụ phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân giai đoạn đến năm 2020.

Bộ Khoa học và Công nghệ được giao là cơ quan chủ trì triển khai Kế hoạch tổng thể, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai đảm bảo tiến độ, có hiệu quả các nhiệm vụ đã được giao trong Kế hoạch tổng thể.

 (Xem nội dung chi tiết Quyết định số 2241/QĐ-TTg và các danh mục nhiệm vụ kèm theo).

Phòng Thông tin Năng lượng nguyên tử, Cục NLNT